Home

Územní plán řeporyje

MČ Praha Řeporyje

 1. Městská část Praha - Řeporyje je jednou z 57 městských částí Hlavního města Prahy. Skládá se z katastrálního území Řeporyje, Zadní Kopanina a menších částí katastru Stodůlky a Třebonice. Má rozlohu téměř 1000 ha (10km čtverečních) a tím se řadí na začátek druhé desítky pražských městských částí.
 2. Mobilní aplikace Územní plán Praha Sešity otevírají diskuzi o tom, jak bude ve výsledku Metropolitní plán Prahy vypadat ve své závazné části (podle stavebního zákona). V červnu 2014 bude koncept doplněn o druhou část (6 sešitů a 4 výkresy) a bude ještě doplněn o ukázky podrobných regulací jednotlivých lokalit..
 3. ující způsoby využití jejího území
 4. Nový územní plán!! POZOR!!! Již není mnoho času, pokud máte pocit, že byste měli reagovat, lze tak učinit od po 16.11.2009 do čtvrtka 26.11.2009 (další info viz text níže) Důležité upozornění
 5. - odkazy na jednotně zpracované územní plány obcí Zlínského kraje (podle metodiky Sjednocení ZdÚP 2012) existující v prostředí portálu JUAP, které lze prohlížet v digitální podobě odpovídající vydaným papírovým územním plánům s funkcionalitami geografického informačního systému (prohlížení po vrstvách (pro registrované oprávněné subjekty.
 6. Územní plán (§ 43 - § 60) Regulační plán (§ 61 - § 75) ÚPD krajů (zásady územního rozvoje - ZÚR) na Portálu územního plánování; ÚPD obcí (územní plány obcí - ÚP / regulační plány obcí - RP) na Portálu územního plánován
 7. Nástroje územního plánování v jednotlivých obcích s rozšířenou působností ČR. AKTUALIZOVANÉ ke dni 12. 6. 2019. Odkazy na dokumenty mají pouze INFORMATIVNÍ CHARAKTER. ÚÚR neodpovídá za funkčnost a obsah uvedených odkazů.Více - O portálu. Platné znění dokumentů, kompletní výkresovou a textovou část Vám k nahlednutí poskytnou příslušné obecní úřady

Výkresy územního plán

 1. Po šesti letech intenzivních prací vstoupil budoucí územní plán hlavního města Prahy (Metropolitní plán) do své další klíčové fáze. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (projektant) předal v polovině dubna 2018 návrh Metropolitního plánu včetně Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.
 2. Územní plán je základní územně-plánovací dokumentace, která navrhuje podobu měst. Územní plán je velmi zjednodušeně řečeno jakýsi zákon o využití území města. Územní plán Plzeň se skládá z textové a grafické části. Grafická část obsahuje devět výkresů a čtyři schémata
 3. Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města.Závazná část územního plánu je podkladem pro rozhodování stavebních úřadů. Projektanti jej musí respektovat při tvorbě svých návrhů
 4. Územní působnost. Zdrojem popisných dat je databáze Ústavu územního rozvoje iLAS. Zdrojem grafických dat a příloh je Plzeňský kraj. Data mají pouze informativní charakter a nenahrazují platnou územně plánovací dokumentaci. Kontakt. Krajský úřad Plzeňského kraje

(1) Územní plán hlavního města Prahy je územním plánem sídelního útvaru podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění platném ke dni 30. 6. 1998 na základě výjimky udělené Ministerstvem pro místní rozvoj pod č. j. 8845/98-31/766 ze dne 1. 9. 1998 ve smyslu čl podnět; video; blog; iKatastr.

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v přenesené působnosti pořizuje územní plán, regulační plán, územní studii a vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu. V souladu s ustanovením § 165 odst. 3 tímto. (1) Územní plán hlavního m ěsta Prahy je územním plánem sídelního útvaru podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zn ění platném k 30.6.1998 na základ ě výjimky ud ělené Ministerstvem pro místní rozvoj pod č.j. 8845/98-31/766 z Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy. Uzemní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválený usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 9.9.1999 je platný se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy Podrobnosti Kategorie: Územní plány (Postupice) Zveřejněno: 9. 1. 2018 17:58 Napsal Postupice Zobrazeno: 2248 Původní ÚPO Postupice byl schválen zastupitelstvem obce dne 19.6.2001. ÚPO včetně změn č. 1, č.2, č.3 a č.4 není k dispozici v elektronické podobě Územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní plán), návrh zadání, březen 2013 I. D. Dvouúrovňový plán, názvy a označení jednotlivých úrovní Územního plánu hl. m. Prahy V souladu s ustanovením § 43 odst. 4 stavebního zákona hlavní město Praha pořizuje a vydává územní plán pro svoje celé správní území

Podněty pro nový územní plán hlavního města Prahy

Územní plán. Vzhledem k velikosti dokumentu je celý územní plán rozdělen do šesti částí. Co která část zobrazuje, najdete v dokumentu rozdělení ÚP na části. Šestá část obsahuje i legendu k územnímu plánu. ÚP rozdělení na části ÚP legenda ÚP 1. část ÚP 2. část ÚP 3. část ÚP 4. část ÚP 5. čás Referent: Ing. Xenie Juřičková, tel. 556 768 206, e-mail: xenie.jurickovanovyjicin.cz Dotčená katastrální území: Hladké Životice Přehled územně plánovací dokumentace a jejích změn Název Nabytí účinnosti Obecně závazná vyhláška obce/ Opatření obecné povahy Územní plán obce Hladké Životice 10.2.2006 OZV č. 1/2006 Změna č. 1 ÚPN obce Hladké Životice 11.11.

ÚSES v územním plánu. Plochy, které jsou vydaným územním plánem vymezeny pro plnění funkce ÚSES, smějí být využívány pouze tak, aby nedošlo ke snížení jejich ekologické stability, resp. tak, aby ekologická stabilita byla zachována, případně zvyšována; za nepřípustné je v takových plochách považováno zejména umisťování staveb Jak známo, stalo se rušení a napadání změn územních plánů častým jevem. Úspěšnost navrhovatelů je značná, a to přitahuje i další žalobce, kterým se přijatý územní plán z jakýchkoli důvodů nelíbí. Doposud byl široce uplatňován úzus, že aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy má jen ten účastník, který se aktivně. 8:00 - 13:00 jsou otevřeny na brněnském pracovišti pouze pokladna a přepážky odboru dopravy a odboru správních činností - občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, Czech POINT, ověřování podpisu a listin

Víte, že v části obce je evidováno 68 ulic, 824 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 155 00. {mosmap lat='50.0334851'|lon='14.3119392' Vyšehradská 57, 128 00 Praha 2. tel.: +420 236 005 618. fax: +420 220 514 652. e-mail: podatelna@ipr.praha.e ÚzemnÍ plÁn Želatovice i. ÚzemnÍ plÁn textovÁ ČÁst obec Želatovice alfaprojekt olomouc a.s. vedoucÍ projektant ing.arch. ŠÁrka morÁŇovÁ, ýka 01275. Želatovice i. ÚzemnÍ plÁn 2 zadavatel obec Želatovice Želatovice 109 750 02 pŘerov poŘizovatel na ŽÁdost obce Želatovice bratrskÁ 34. Územní plán Plzeň. Zastupitelstvo města Plzně dne 22. 3. 2012 usnesením č. 114 schválilo zadání Územního plánu Plzně. Dne 8.9.2016 pod usnesením č. 434 vydalo Zastupitelstvo města Plzně územní plán, který nahradil územní plán z roku 1995. Územní plán Plzeň nabyl účinnosti dne 1.10.2016 a je k nahlédnutí na odboru stavebně správním MMP, Škroupova 4, Plzeň. a) pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce, b) pořizuje územně plánovací podklady, c) pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu, d) pořizuje vymezení zastavěného území na žádost obce ve svém správním obvodu

Chcete stavět na pozemku, který spadá pod zemědělský půdní fond? Potřebujete tedy v rámci stavebního řízení schválení o tom, že místo na kterém budete stavět, bylo ze ZPF vyjmuto Upraveno na: kód D s maximálním koeficientem podlažních ploch KPP= 0,65 a minimálním koeficientem zeleně KZ=0,65 pro plochu OB na pozemcích p.č. 1532/95 a 1532/96, v ostatní ploše zůstává kód vymezení řešeného území územní studie pro nový územní plán hl. m. Prahy lokalita Západní Město m.Prahy). O dbor územního rozvoje MHMP obdržel zpracovanou územní studii pro nový územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní plán) pro lokalitu Západní Město. Jedná se o územní studii, která bude slouži Zajistit územní rezervu pro horkovod z teplárny Holešovice směr Veleslavín - Motol - Stodůlky s odbočkou na Řepy. Zajistit územní rezervu pro železniční tratě Řeporyje - budoucí konečné stanice Horka. Rekonstruovat a oživit mikrocentra v částech jako je např. Vidoule, Háje, Staré Stodůlky, Velká Ohrada, Malá Ohrada

územní plán Archivy - Reporyje

Jméno uživatele: Heslo: Přihlásit Storno Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona Zapínaní více vrste Územní plán Toužetín Ing. arch. Jitka Fikarová Strana 2 (celkem 22) A) VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO A ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Správní území obce Toužetín zahrnuje dv ě katastrální území o celkové rozloze 737,28 ha: Toužetín (kód 767 913) rozloha 432,03 h

Územní plány obcí Zlínského kraje Zlínský kra

ÚZEMNÍ PLÁN CHRÁŠŤAN červen 2014 7 Vymezení ploch přestavby Územní plán vymezuje plochu přestavby P1 pro funkci VD - plochy smíšené výrobní. Plocha o rozsa‐ hu cca 7,62 ha je na východním okraji sídla při silnici II/605 a navrhované obvodové komunikace. Systém sídelní zeleně Zeleň sídelní je v územním plánu rozlišena na zeleň na veřejných. Územní plán bude zpracován v rozsahu administrativního území obce Měňany o rozloze 815,7074 ha. Administrativní území obce tvoří dvě katastrální území - Měňany 693014 a Tobolka 693022 (okres Beroun). K 31.12.2016 měla obec Měňany 305 obyvatel (zdroj ČSÚ) Územní plán hl. m. Prahy (Metropolitní plán) | Návrh k projednání dle § 50 stavebního zákona | 833 / Ladronka 4. 4. 2018. 512/-/3160 RBK Řeporyje - Petřín — v přesných hranicích, šířka minimálně 40 m 512/-/4123 LBC Spiritka — v prostoru k upřesnění, výměra minimálně 3 ha.

Nebo může územní plán definovat maximální rozsah zpevněných ploch, minimální plochu zeleně atd. Kromě toho je potřeba dodržet poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové výměře pozemku, tj. nejméně 0,4 v případě samostatně stojícího rodinného domu (ve smyslu § 21, odst Územní plán Kámen - úplné znění po vydání změny č.2 3 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3.1. URBANISTICKÁ KONCEPCE VČETNĚ VYMEZENÍ SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ Proseč, Kámen a Jiříkov se historicky vyvíjeli jako 3 samostatné jednotky, z nichž každá měla vlastní katastrální území Řeporyje, P5 Srba servis: 1998 Rek. klub+jazyk.škola st.+dsp Dlouhá, Příbram Jazyk.š.Smetanová: Územní plán zóny (80 RD) Dobří ÚZEMNÍ PLÁN ŽIMUTICE katastrální území: Krakovice, Pořežany, Smilovice u Týna nad Vltavou, Sobětice u Žimutic, Třitim, Tuchonice a Žimutice stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ ÚNOR 201

Městská část Praha - Kolovraty (Portál hlavního města Prahy)

PRODÁM: Věra Horáčková : horackova.vera@centrum.cz: 2020-11-13: Dobrý den, prodám chatu v zahrádkářské kolonii na Praze 6 Suchdol. Cihlová zástavba+dřevo , chata se skládá z obývací místnosti, kuchyně ,v zadní místnosti se nachází připrava na sprchu ,k chatce je přidělená i kůlna pro odložení náčiní Podrobný územní plán Kvůli nedostatku místa v ateliéru Útvaru hlavního architekta Prahy přešel Ing. arch. Ivo Oberstein do ateliéru RODAS, kde byl sestaven malý tým, který rozpracoval původní projekt a vytvořil Podrobný územní plán Jihozápadního Města pro 80 000 obyvatel, dnešní terminologií regulační plán Zákon č. 403/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon Současně platný Územní plán sídelního útvaru Kladno byl zpracován v letech 1993-1997, schválen Zastupitelstvem města Kladna na jeho 13. Zasedání usnesením odst. G ze dne 25. 2. 1997 a dosud bylo pořízeno jeho 10 změn. Územní plán sídelního útvaru dle novely stavebního zákona pozbývá platnosti k 31. 12. 2015 Celkem chystaný územní plán vymezuje v metropoli na pět tisíc hektarů, které by měly sloužit k rekreaci. Většinou jde z hlediska rozsahu území o parky ve volné krajině, jen menší část tvoří hřiště, sportovní areály a další stavby související s oddychovými aktivitami

Portál územního plánování Územně plánovací podklady (ÚPP

Územní plán. Územní plán obce Zbuzany v platné podobě byl schválen zastupitelstvem obce v březnu 2011. Starostka specifikuje pro ČtiDoma podmínky výstavby: V lokalitě OV 10 (Oupor) je v územním plánu uvedeno, že jde o smíšenou obytnou plochu s možností bydlení v rodinných nebo bytových domech 2. Strategický plán a Místní agenda 21. 2. 3. SWOT ANALÝZA (silné a slabé stránky, příležitosti a rizika v MČ Praha - Slivenec) 3. 4. VIZE. 5. 5. Pravidla a úkoly strategického plánu MČ Praha - Slivenec dle jednotlivých oblastí. 6. A. Územní rozvoj 6. B. Majetek, finanční zdroje 6. C. Správa obce 7. D. Technická. Změny územního plánu hlavního města Prahy. Připravili jsme pro vás přehled připomínek městských částí k návhru Metropolitního plánu Re: Územní plán města Brna Příspěvek od Marcel.Kolaja » 10 úno 2011, 16:46 Marcel Kolaja píše: Moje představa je taková, že každý, kdo má zájem přispět, získá ve své městské části vzory námitek a věcně shodné připomínky, o kterých navrhuje, aby je KS JMK podpořilo

Portál územního plánování ÚPD a ÚPP obc

+420 222 361 411 posta@praha-suchdol.cz. Navíc je územní plán v této lokalitě velmi nepřesný, a je dokonce v přímém rozporu se zájmy ochrany přírody a krajiny. Středověké jarmarky, průvody a ukázky řemesel nyní patří kčastým atrakcím nejrůznějších kulturních akcí. Co jiného chcete návštěvníkům nabízet vy? Autentickou iluzi Odbor ochrany životního prostředí bude od 30. 11. do 4. 12. 2020 pracovat v omezeném rozsahu Městská část Praha 5 sděluje občanům, že z důvodu provádění stavebních prací bude Odbor ochrany životního prostředí v termínu od 30 Část textová - výrok, závazná textová část 6.3.3.1 PLOCHY BYDLENÍ - B Plochy bydlení - ZASTOUPENÍ ZELENĚ V PLOCHÁCH BYDLENÍ ZASTOUPENÍ ZELENĚ V PLOCHÁCH B

ÚZEMNÍ PLÁN LIPNO - ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ . 1 PROSINEC 2017| 11 c) urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně c.1) návrh urbanistické koncepce Urbanistická koncepce územního plánu Lipno respektuje stávající urbanistickou strukturu sídel Patřičná administrativní povolení vyběhávají agenti až následně na příslušných stavebních úřadech. A ty jim většinou vyhoví. Je vcelku běžné, že se kvůli bytové výstavbě mění územní plán, říká Jana Kovaříková z odboru správy majetku Úřadu městské části Praha 22

územní plán sídelního útvaru Chrášťany (dále také jen ÚPnSÚ Chrášťany), ve znění jeho změn č. 1 až 3. Pořizovatelem územního plánu byl Obecní úřad Chrášťany, který zajistil v souladu s § 6 odst. 2 stavebního zákona splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podl • Územní plán upřesňuje nadmístní rozvojové osy stanovené v Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy, kterými jsou O/1 Osa jih - ve vazbě na trasu D metra a O/2 Osa Radlice - Západní Město - Zličín. • Dle našeho názoru je osa O/1 jako osa metra D vhodnou a nezbytnou součástí zdravéh

Nejbližší akce Nemůžete se diskuse ke kasinu Atol účastnit? Zeptejte se anonymně online přes formulář! 12. 1. 2020Martin Viktora Na základě tlaku opozičních zastupitelů Rudná pro život a veřejnosti město svolalo veře Read More Výroční členská schůze RpŽ 27. 11. 2019Radek Prokop Výbor RpŽ dne 27.11. 2019 svolal členskou schůzi, která se uskuteční v. Metropolitní plán - p řihlášení na konzultace (duben, květen 2016) Praha 1 - Praha 22 (Praha 1, Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 11, Praha 12, Praha 13, Praha 14, Praha 15, Praha 16, Praha 17, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha 22 Zpracovaný územní plán Přelíc je se ZÚR Středoeského kraje v souladu. b) Soulad s cíli a úkoly územního plánování Katastrální území Přelíc nebylo doposud řešeno žádným územním plánem. Územní plán Přelíc je řešen v souladu s úkoly územního plánování, uvedenými v § 19 zákona . 183/2006 Sb. Plán ochrany území obce Lenešice pod VD Nechranice před zvláštní povodní. Čl. (27), (28), (29) - územní plán vytváří podmínky pro koordinované umisťování veřejné infrastruktury, předpokládá jejich realizaci za spolupráce se soukromým sektorem. Vytváří podmínky pro účinný a dostupný systém dopravy. Čl Prodám krásný pozemek o celkové výměře 1485 m2. Cena 6900 Kc / m2. Pozemek je orientován na jih. Inženýrské sítě v přilehlé komunikaci. Metro B v docházkové vzdálenosti. Vhodné k výstavbě rodinných domů, dvojdomů nebo velkého reprezentativního rodinného sídla. Územní plán OB-C

Územní plán hl. m. Prahy - Institut plánování a rozvoje ..

Jaká je cena architekta - 3 způsoby určení ceny architektonické studie. Přesná cena architektonické studie se dá určit až na základě konkrétního zadání, velikosti a složitosti stavby, ale také rozsahu služeb a umístění stavby r1 z7 z1 z31 z22 z12 z2 z28 z4 z18 z21 z20 z30 z10 z14 z24 z26 z9 z5 z19 z16 z25 z6 z17 z13 z15 z23 z3 z27 z8 z11 p7 p1 p2 p3 p5 p9 p8 p10 n1 n2 n2 n7 n8 n4 n9 n9 n13. Firmy. Stavební databáze. DEMO - STAV Praha, s.r.o. (Praha 5 - Řeporyje). DEMO - STAV, Stavební činnost / Objekty. Demolice. Zemní prác Aktualizace 18.9.2020: Představení přesunuto na zatím neznámý termín. Organizujeme další představení ze série komedií s hvězdným hereckým obsazením. Situace, které nevymyslíš, protože je píše sám život. Prostě další divočina, která pobaví Obsah: Dva manželské páry se sejdou na jednom trochu vymknutém mejdanu. Všichni čtyři nejsou příliš spokojeni se.

Územní plán Plzeň - Útvar koncepce a rozvoje města Plzn

Územní plán Chotěboř včetně změn č.1 a 2 je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008, kterou schválila vláda ČR dne 20.07.2009 usnesením č. 929. Řešené území se nachází mimo rozvojové oblasti či osy republikového významu dl Vedení 400kV-TR Řeporyje. Do územního plánu byl tento koridor zanesen v souladu s vydanými ZÚR. V souladu s § 54 odst. 5) stavebního zákona je obec povinna uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací následně vydanou krajem. ZÚ Obec Dolany má pro své správní území schválený Územní plán sídelního útvaru obce Dolany z r. 1999, jehož zpracovatelem byla Ing. arch. Jitka Mejsnarová; v roce 2008 byly stejnou projektantkou vypracovány změny č. 1 ÚPSÚ obce Dolany, které byly vydány formo

Územní plán sídelního útvaru hl

Cyklistické trasy v Praze začaly být systematicky vyznačovány v druhé polovině 90. let 20. století (souběžně docházelo i k budování a rozvoji stezek pro cyklisty).V roce 1993 schválila Rada hlavního města Prahy Koncepci základního systému cyklistických tras (usnesení č. 323 ze 14. 3. 1993). Ta zahrnovala 400 km páteřních cyklotras, které měly být vybudovány do. Komise Rady hl. m. Prahy pro územní plán a jeho změny (KUP) Komise byla ustanovena usnesením Rady HMP č. 957 z 26. 6. 2012. Hlavním úkolem této komise je posuzování navrhovaných změn ÚP z odborného, město-tvorného hlediska a dávání stanovisek (doporučení) Radě HMP k zamítnutí či schválení jednotlivých změn. 1 Obec je povinna uvést do souladu územní plán s ÚPD následně vydanou krajem a následně schválenou PÚR, do té doby nelze rozhodovat podle částí ÚP, které jsou v rozporu s ÚPD následně vydanou krajem nebo s PÚR (§54 odst. 5 SZ) Zapracování aktualizace č. 1 ZÚR budeme požadovat nejpozdějipř

 • Format factory download free for windows 10 64 bit.
 • Mluvené vtipy.
 • Princezna se zlatou hvězdou barevně.
 • Digitální snímkování rtg a opg.
 • Odpočet silvestr.
 • Za jaký účelem se provádí komprese dat?.
 • Kapaliny fyzika vzorce.
 • Vtipy pošta.
 • Velikost kožených rukavic.
 • Encián rajecké teplice.
 • Nejmenší netopýr na světě.
 • Haiti zajímavosti.
 • Nebezpečný odpad 180103.
 • Chemické sklo a pomůcky.
 • Latkove identifikacni naramky.
 • Pálení na hrudi stres.
 • Corvette zr1 2019 price.
 • Zvonek karpatský wikipedie.
 • Logitech c615.
 • Očista jater podle dr clarkové.
 • Fabia 1.5 tsi.
 • Plakát gta 5.
 • Chemické sklo a pomůcky.
 • The witcher 3 talar gwint.
 • Pojištění mazlíčků čsob.
 • Eukalyptus aromaterapie.
 • Finská sauna jak funguje.
 • Upctv.
 • Včelí pyl alergie.
 • Premedikace vyznam.
 • Jehelec.
 • Jak správně řídit autobus.
 • Dětský psací stůl bazar.
 • Nejmenší netopýr na světě.
 • Polská krev youtube.
 • Lion art.
 • Marcipánový krtek.
 • Rozbité zadní sklo u auta.
 • Lisabonská smlouva pilíře.
 • Subaru xv 2018 prodej.
 • Sarah jessica parker csfd.